Ανακοινώσεις

2η Ορθή επανάληψη - Διευκρινίσεις για θέματα πιστοποιήσεων και επιλεξιμότητας
23/10/2018

Διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του παραρτήματος VI – Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου
13/12/2018

Περί αλλαγής πρότασης παρεμβάσεων και της ανάκλησης ΠΕΑ
12/12/2018

Ανάρτηση δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση
23/11/2018

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
21/11/2018

Ορθή επανάληψη - Διευκρινίσεις για θέματα δαπανών και παραστατικών / Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α.
26/09/2018

Επικαιροποίηση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
16/11/2018

Β’ έκδοση 3ου τεχνικού εγχειριδίου Διαχείρισης αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής – Καταβληθέντα ίδια κεφάλαια
15/11/2018

Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές μη στεγασμένων επαγγελμάτων
30/10/2018

Συνέχιση εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
22/10/2018

Διευκρινίσεις για θέματα έκδοσης πολεοδομικών αδειών και εγκρίσεων
22/10/2018

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
18/10/2018

Τρόποι ενημέρωσης στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
11/10/2018

Αλλαγή Συνεργαζόμενης Τράπεζας
28/09/2018

Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) Κ.Υ.Α. με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
26/09/2018

Ορθη επαναληψη - Διευκρινίσεις για θέματα προθεσμιών και λοιπών θεμάτων
18/09/2018

Διευκρινήσεις για περιπτώσεις αποβίωσης αιτούντων
12/09/2018

Δελτίο Τύπου για εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
14/09/2018

Ασυμβίβαστο ενεργειακών επιθεωρήσεων
11/09/2018

Ορθή Επανάληψη - Τροποποίηση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος
07/09/2018