Ανακοινώσεις

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
09/05/2019

4η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
05/04/2019

Ορθή καταχώρηση παραστατικών-λοιπών εξόδων για την πιστοποίηση εργασιών
18/02/2019

Έκδοση Υπουργική Απόφασης (αφορά τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής)
20/02/2019

Τήρηση προθεσμιών
19/02/2019

Διευκρινήσεις για την ονομαστική θερμική ισχύ
25/01/2019

Ανάρτηση Οδηγιών για την πληρότητα των αιτήσεων προς τελική εκταμίευση
01/02/2019

Σχετικά με την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
03/01/2019

2η Ορθή επανάληψη - Διευκρινίσεις για θέματα πιστοποιήσεων και επιλεξιμότητας
23/10/2018

Διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του παραρτήματος VI – Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου
13/12/2018

Περί αλλαγής πρότασης παρεμβάσεων και της ανάκλησης ΠΕΑ
12/12/2018

Ανάρτηση δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση
23/11/2018

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
21/11/2018

Ορθή επανάληψη - Διευκρινίσεις για θέματα δαπανών και παραστατικών / Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α.
26/09/2018

Επικαιροποίηση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
16/11/2018

Β’ έκδοση 3ου τεχνικού εγχειριδίου Διαχείρισης αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής – Καταβληθέντα ίδια κεφάλαια
15/11/2018

Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές μη στεγασμένων επαγγελμάτων
30/10/2018

Συνέχιση εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
22/10/2018

Διευκρινίσεις για θέματα έκδοσης πολεοδομικών αδειών και εγκρίσεων
22/10/2018

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
18/10/2018