Επιστροφή

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» Α’  Κύκλος  και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται  Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29   του Ν.4495/2017),  η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Σε περίπτωση που εκδοθεί εκπρόθεσμη  ΕΕΔΜΚ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.4495/2017 για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), απαιτείται να ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των εργασιών , προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης και  εν συνεχεία η εκταμίευσή της.

Η διαδικασία που ακολουθείται  έχει ως εξής:

  1. Ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για τη λανθασμένη έκδοση της ΕΕΔΜΚ, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου και χρηματικό κατάλογο για το πρόστιμο, ο οποίος βεβαιώνεται στη ΔΟΥ  (το τελικό ποσό προστίμου για τη νομιμοποίηση  ανέρχεται σε 200 €).
  2. Α. Σε περίπτωση που η ΥΔΟΜ προβεί σε ανάκληση της εκδοθείσας ΕΕΔΜΚ, εκδίδεται από το e-Άδειες, κατόπιν υποβολής από τον μηχανικό, Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Ο μηχανικός, στη στήλη “Επιμέρους περιπτώσεις» επιλέγει «Νομιμοποίηση», οπότε ζητείται η επισύναψη του αρχείου «Απόφαση επιβολής προστίμου, Χρηματικός κατάλογος βεβ. σε ΔΟΥ». Επιπλέον, ο τίτλος της πράξης αναφέρει «Νομιμοποίηση εργασιών....».

      Β.  Σε περίπτωση που η ΥΔΟΜ δεν προβεί σε ανάκληση της εκδοθείσας ΕΕΔΜΚ, εκδίδεται από το e-Άδειες, κατόπιν υποβολής από τον μηχανικό, Αναθεώρηση Έγκρισης                    Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, σε συνέχεια της εκδοθείσας ΕΕΔΜΚ. Ο μηχανικός, στη στήλη «Επιμέρους περιπτώσεις» επιλέγει «Νομιμοποίηση», οπότε ζητείται η       επισύναψη του αρχείου «Απόφαση επιβολής προστίμου, Χρηματικός κατάλογος βεβ. σε ΔΟΥ». Επιπλέον, ο τίτλος της πράξης αναφέρει «Νομιμοποίηση εργασιών....».     

  1. Ενημερώνεται η ΥΔΟΜ για να βεβαιωθεί στην εφορία το τελικό πρόστιμο προς πληρωμή.
  2. Αναρτώνται στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος η εκδοθείσα ΕΕΔΜΚ για την αίτηση, ο χρηματικός κατάλογος που έχει εκδοθεί και το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου.