Επιστροφή

8η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Εκδόθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 6974/74 (ΦΕΚ Β’ 310/28.01.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

Στην τροποποίηση περιλαμβάνεται παράταση προθεσμίας για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020 ως και 29/06/2021, για τις οποίες η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30/06/2021.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.