Επιστροφή

Ορθή επανάληψη: Διευθέτηση προκαταβολών κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων

Ειδικά για τις κατοικίες που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα με δάνειο και υλοποιούν παρεμβάσεις (τρέχουσα κατάσταση αίτησης 07) παρέχεται η εξής διευκρίνιση:

Αν με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων προκύψει ότι η αρχική προκαταβολή που έχει λάβει κάποιος προμηθευτής είναι μεγαλύτερη από το τελικό κόστος των παραστατικών που έχει εκδώσει για το έργο, τότε πριν από την δήλωση πιστοποίησης θα πρέπει:

  1. να επιστραφεί το επιπλέον ποσό (διαφορά προκαταβολής – κόστος παρεμβάσεων βάσει παραστατικών) στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου του ωφελούμενου. Τονίζεται ότι ο προμηθευτής πρέπει να επιστρέψει το επιπλέον ποσό και όχι όλο το ποσό που έλαβε ως προκαταβολή.
  2. να μοιραστεί το ποσό που επιστράφηκε στους λοιπούς προμηθευτές, διατηρώντας πάντα το συνολικό ποσό της προκαταβολής, όπως περιγράφεται στο 3ο Τεχνικό Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα, θέτοντας την κατάσταση της αίτησης σε 07.δ Αίτηση σε τροποποίηση στοιχείων προμηθευτών/προκαταβολών

ΠΡΟΣΟΧΗ: ή άνω διαδικασία πρέπει να γίνει όσο είναι η αίτηση σε στάδιο 07 πριν την υποβολή πιστοποίησης εργασιών, δηλαδή πριν περάσει σε στάδιο 08.

Τονίζεται ότι εάν και το σύνολο της προκαταβολής που καταβλήθηκε βάσει της Πρότασης Παρεμβάσεων (Υπαγωγή) προκύπτει μεγαλύτερο από το τελικό δάνειο που αναλογεί βάσει των υλοποιημένων παρεμβάσεων, το υπερβάλλον ποσό (αχρεωστήτως καταβληθέντα) θα υπολογιστεί στο στάδιο 08 από τους αξιολογητές κατά τoν έλεγχο πριν την τελική εκταμίευση και θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα με το ακριβές ποσό που πρέπει να επιστραφεί.