Επιστροφή

9η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Εκδόθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392 (ΦΕΚ Β’ 3345/26.07.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756)».

Στην τροποποίηση περιλαμβάνεται παράταση προθεσμίας για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 30/06/2021 ως και 30/12/2021, για τις οποίες η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/12/2021.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.