Επιστροφή

Ορθή επανάληψη - Διευκρινήσεις για περιπτώσεις αποβίωσης αιτούντων

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων παρέχονται διευκρινίσεις για την περίπτωση θανάτου, αιτούντα στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»:

«Για να θεμελιώνονται εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει συντελεστεί η Υπαγωγή σε αυτό, δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει και η αποδοχή της Υπαγωγής από τον αιτούντα.

Επομένως σε περίπτωση όπου, μετά την αποδοχή της Υπαγωγής, ο ωφελούμενος απεβίωσε, με τον θάνατο του ωφελούμενου-ιδιοκτήτη, η περιουσία του (κληρονομιά) περιέρχεται ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, με δύο τρόπους, είτε απευθείας από το Νόμο (εξ αδιαθέτου) είτε με διαθήκη. Ανάλογα με την περίπτωση της διαδοχής και εφόσον τηρηθεί η αντίστοιχή διαδικασία για την εξ αδιαθέτου ή την εκ διαθήκης διαδοχή, ισχύουν τα ακόλουθα:  

Για το ακίνητο που έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (infoekoii@etean.com.gr).Κατ’ ελάχιστον αναφέρονται τα εξής:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
  • Πράξη αποδοχής κληρονομιάς.
  • Υπεύθυνη δήλωση του κληρονόμου που ορίζεται ως ωφελούμενος ότι δέχεται να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα.
  • Στην περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων, υπεύθυνη δήλωση με την οποία συναινούν στον ορισμό του άνω κληρονόμου ως ωφελούμενο στο Πρόγραμμα.
  • Κατ’ αντιστοιχία με την περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του νέου ωφελουμένου, όπου θα αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού.

 

Με τον ορισμό του νέου ωφελούμενου, αυτός αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν λόγω της υπαγωγής της κατοικίας στο Πρόγραμμα (παρ. 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση επιπλέον αιτήσεων ως μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Συνεπώς στην περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων, ο κληρονόμος που θα οριστεί διάδοχος της αίτησης δεν θα πρέπει να έχει αίτηση. Στην περίπτωση ενός μοναδικού κληρονόμου, ο οποίος εξ, ανάγκης ορίζεται διάδοχος της αίτησης, ο άνω περιορισμός δεν ισχύει.

Οι ανωτέρω διαδικασίες τρέχουν παράλληλα με την προθεσμία υλοποίησης του έργου, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί αίτημα παράτασης προθεσμίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής.

Στην περίπτωση που υπάρχει και δανειακή σύμβαση, ο νέος ωφελούμενος θα πρέπει να έρθει σε σχετική συμφωνία για αυτήν με την αντίστοιχη τράπεζα προτού προσέλθει στο πρόγραμμα.