Επιστροφή

Ορθη επανάληψη - Προετοιμασία για τον Β’ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”, η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα γίνει διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών ως εξής:

Περιφέρεια

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

Από 15.07.2019

 

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων,

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,

Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

Από 18.07.2019

 

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

Από 22.07.2019

Δείτε σχετική ανακοίνωση στις Ανακοινώσεις του Β' Κύκλου

Η ακριβής ώρα έναρξης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή αίτησης, θα πρέπει να ανατρέξουν για αναλυτικές πληροφορίες:

 • στον Οδηγό Εφαρμογής του Β’ κύκλου του Προγράμματος
 • στα Παραρτήματα του Οδηγού
 • στις Συχνές Ερωτήσεις
 • στα Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα
 • Στις Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

Η λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι ίδια με αυτά του Α’ Κύκλου.

 

Προς υποβοήθηση παρατίθενται συνοπτικά όσα πρέπει να υπάρχουν για την προετοιμασία της υποβολής αίτησης:

 1. Προσωπικοί κωδικοί σύνδεσης στο Taxisnet.
 2. Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμός email).
 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2018.
 4. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), φορολογικού έτους 2018.
 5. Δήλωση περιουσιολογίου Ε9.
 6. Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 φορολογικού έτους 2018 (για τις περιπτώσεις που η κατοικία ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν κατά τη διάρκεια του έτους 2018).
 7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (ΠΕΑ Α’) (το οποίο να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017).
 8. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών).
 9. Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
 10. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ).
 11. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Παράρτημα ΙΙ), στην περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας.
 12. ΑΦΜ Συμβούλου έργου (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να κάνει χρήση υπηρεσιών Συμβούλου για την αίτησή του).

Τα υπ’ αριθμόν 8 , 9 , 10 και 11 και τα τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, πρέπει να έχουν ψηφιοποιηθεί σε μορφή αρχείου pdf, προκειμένου να αναρτηθούν (upload) στο πληροφοριακό σύστημα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρη (όλες οι σελίδες) και ευανάγνωστα.

Για τις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων (κεφ. 5 Οδηγού εφαρμογής), υπάρχουν πρόσθετα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι), που θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Παρατίθενται σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους χρήστες:

 1. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επιχορήγησης θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από

1-1-2018 έως 31-12-2018). Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια κατοικία» θα πρέπει να διασταυρώνεται ηλεκτρονικά από τη δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2018. Τα στοιχεία του ακινήτου θα πρέπει να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά από την δήλωση περιουσιολογίου  Ε9 (το τελευταίο σε ισχύ).

 1. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 (πίνακας 5), στη δήλωση περιουσιολογίου  Ε9 και στην αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 (για τις περιπτώσεις που το ακίνητο ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν).
 2. Τα ποσά των εισοδημάτων, καταχωρούνται ακριβώς ως έχουν στα πεδία ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του πίνακα Γ2. ΕΚΚ. ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ. του Εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος (χωρίς στρογγυλοποιήσεις).
 3. Για τους έγγαμους που υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας, θα γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση και επομένως θα ληφθεί υπόψη το «οικογενειακό» εισόδημα.
 4. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων αφορά το φορολογικό έτος 2018 και καταχωρείται ως έχει στο έντυπο Ε1 (πίνακας 8), ανεξάρτητα εάν κατά την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν αποκτηθεί νέα τέκνα. Για έγγαμους που υποβάλουν χωριστή δήλωση, ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων θα διασταυρωθεί ηλεκτρονικά μόνον από το έντυπο Ε1 του αιτούντα.
 5. Η επιφάνεια κύριων χώρων του ακινήτου και το ποσοστό συνιδιοκτησίας καταχωρούνται ακριβώς ως έχουν στο Ε9 (χωρίς στρογγυλοποιήσεις).
 6. Στις περιπτώσεις που υπάρχει συγκυριότητα επί του ακινήτου, ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ των συγκύριων, το είδος και το ποσοστό συγκυριότητας καθώς και τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί σε κάθε συγκύριο (δήλωση Ε9 συγκύριων). 
 7. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης της κατοικίας, είναι διαφορετικός από τον αιτούντα, χρειάζεται το ΑΦΜ του χρήστη, που το έχει δηλώσει ως «κύρια κατοικία» στο Ε1 (ο χρήστης του ακινήτου θα πρέπει να έχει υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018).
 8. Για κατοικίες που ήταν δηλωμένες ως «κενές» κατά το έτος 2018, απαιτείται το ΑΦΜ του χρήστη που το έχει δηλώσει ως «κύρια κατοικία» στο Ε1, κατά τα έτη 2017 ή/και 2016.
 9. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης / τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει γίνει Υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων και να έχει  καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης, πριν την υποβολή της αίτησης. Η Υπαγωγή και η καταβολή τουλάχιστον του 30%, αποδεικνύονται με την ανάρτηση της σχετικής βεβαίωσης στο πληροφοριακό σύστημα.
 10. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή/και στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή απαιτούνται τροποποιήσεις, αυτές θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης.
 11. Για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η πλέον πρόσφατη δήλωση στοιχείων του ακινήτου (Ε9 έτους 2020), πριν την υποβολή της αίτησης.