Επιστροφή

7η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Εκδόθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399 (ΦΕΚ Β’ 2760/07.07.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

Βάσει των ανωτέρω έχει ενημερωθεί ο Οδηγός Εφαρμογής ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ (Α’ Κύκλος).

Στην τροποποίηση περιλαμβάνεται:

- Η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως και τις 31/10/2020, για όσες αιτήσεις σε υπαγωγή η προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020 έως και 30/09/2020 (παραγρ. 7.5.3).

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.