Επιστροφή

Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή περί ασυμβίβαστου

Έπειτα από σχετικές διευκρινήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε, δικαιούχου και φορέα υλοποίησης του Προγράμματος, για την πληρότητα των δικαιολογητικών προς τελική εκταμίευση, σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενεργειακού επιθεωρητή που εκδίδει το Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ.