Τήρηση προθεσμιών
19/02/2019

Ορθή καταχώρηση παραστατικών-λοιπών εξόδων για την πιστοποίηση εργασιών
18/02/2019

Ανάρτηση Οδηγιών για την πληρότητα των αιτήσεων προς τελική εκταμίευση
01/02/2019

Διευκρινήσεις για την ονομαστική θερμική ισχύ
25/01/2019

Σχετικά με την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
03/01/2019