Επιστροφή

Διευκρινήσεις για την ονομαστική θερμική ισχύ

Στις από 21/6/2018 & 23/10/2018 σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος, ο ορισμός της Ονομαστικής θερμικής ισχύος έχει ληφθεί από τους Κανονισμούς ΕΕ 811/2013 & 813/2013.

Σύμφωνα με αυτούς, στην περίπτωση παρεμβάσεων των υποκατηγοριών 3.Α, 3.Β, 3.Γ & 3.Δ, νοείται πως στο Δελτίο Προϊόντος η αναγραφόμενη τιμή ονομαστικής θερμικής ισχύος περιλαμβάνει και την ονομαστική ισχύ τυχόν συμπληρωματικού θερμαντήρα. Κατά συνέπεια λαμβάνεται από το σχετικό πεδίο αυτούσια και δεν προκύπτει ως επιμέρους άθροισμα (πχ. της ονομαστικής θερμικής ισχύος Prated της Α/Θ + της ονομαστικής θερμικής ισχύος P του συμπληρωματικού θερμαντήρα).