Επιστροφή

Έκδοση Υπουργική Απόφασης (αφορά τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής)

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72 (Τεύχος Β’ 408/14.02.2019) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής».