Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄756/02.03.2018) Κ.Y.A. με τίτλο: “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”
13/06/2018

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης τραπεζικού ιδρύματος λόγω προγραμματισμένων εργασιών
04/06/2018

Προθεσμίες για την υποβολή λήψης ή μη δανείου
25/05/2018

Στοιχεία επικοινωνίας Συνεργαζόμενης Τράπεζας
22/05/2018

Έναρξη επόμενης φάσης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
17/05/2018