Επιστροφή

Προθεσμία επεξεργασίας και επανυποβολής αιτήσεων

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα επεξεργασίας προς οριστική υποβολή, ή επανυποβολής οριστικών αιτήσεων κατόπιν ακύρωσης τους, θα παρέχεται μέχρι το Σάββατο 30/6/2018 και ώρα 23.59.

Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται εν γένει σε αιτήσεις που βρίσκονται σε Τρέχουσες Καταστάσεις:

Από        01. Έλεγχος 1ου σταδίου επιλεξιμότητας

Έως και 04.α Αίτηση Οριστικά υποβληθείσα,

δηλαδή σε κάθε περίπτωση σε αιτήσεις όπου δεν έχει γίνει ακόμα επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (ίδια κεφάλαια/τραπεζικός δανεισμός), κι εφόσον γι αυτές κρίνεται ότι συντρέχει λόγος ακύρωσης τους.

 

Εφόσον μια αίτηση είναι πέραν από τις παραπάνω Τρέχουσες Καταστάσεις, δηλαδή έχει γίνει επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος, και προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα αδυναμίας επανυποβολής καθότι η τεχνική διαδικασία ακύρωσης είναι σε αυτή την περίπτωση διαφορετική, συνιστάται οι χρήστες μην προβαίνουν σε ακύρωση της αρχικής αίτησης στο Πρόγραμμα με σκοπό την επανυποβολή της, δεδομένου ότι τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διαδικασία υποβολής δανείου στα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών θα αντιμετωπιστούν άμεσα και στα πλαίσια των ήδη υποβληθέντων οριστικά αιτήσεων.