Ξεκινούν τα έργα του Εξοικονομώ ΙΙ
11/07/2018

Συνέχιση λειτουργίας της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
03/07/2018

Προθεσμία επεξεργασίας και επανυποβολής αιτήσεων
29/06/2018

Διευκρινήσεις για την επιλεξιμότητα συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
21/06/2018

Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄756/02.03.2018) Κ.Y.A. με τίτλο: “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”
13/06/2018