Συνέχιση εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
22/10/2018

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
18/10/2018

Τρόποι ενημέρωσης στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
11/10/2018

Αλλαγή Συνεργαζόμενης Τράπεζας
28/09/2018

Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) Κ.Υ.Α. με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
26/09/2018