Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) Κ.Υ.Α. με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
26/09/2018

Ορθή επανάληψη - Διευκρινίσεις για θέματα δαπανών και παραστατικών / Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α.
26/09/2018

Ορθη επαναληψη - Διευκρινίσεις για θέματα προθεσμιών και λοιπών θεμάτων
18/09/2018

Δελτίο Τύπου για εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
14/09/2018

Διευκρινήσεις για περιπτώσεις αποβίωσης αιτούντων
12/09/2018