Επιστροφή

Περιπτώσεις ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για περιπτώσεις ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο Ν.4495/2017 ή στο Ν.4178/2013, είναι απαραίτητη η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου (όχι μόνο του 30%), χωρίς να είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής αυθαιρέτων. Για την αίτηση στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» υποβάλλεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου θα αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου (όχι απαραίτητα βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής).