Επιστροφή

Επικαιροποίηση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr έχει αναρτηθεί το επικαιροποιημένο Παράρτημα Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων του προγράμματος.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΖΜ4653Π8-Λ21), εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός του Παραρτήματος με νέες ερωτήσεις-απαντήσεις και η νέα κωδικοποίηση τους.