Επιστροφή

Διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του παραρτήματος VI – Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου

Σχετικά με τη συμπλήρωση του παραρτήματος VI, διευκρινίζεται ότι πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν.

Συνεπώς ο Ενεργειακός Επιθεωρητής σκόπιμο είναι να καταγράφει τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στη 2η σελίδα με αναλυτικό τρόπο, αναφέροντας τα αντίστοιχα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν (U, R, P) και τα οποία ελήφθησαν υπόψη στη Β’ ενεργειακή επιθεώρηση. Τα απαραίτητα στοιχεία από τα παραστατικά δαπανών και τα πιστοποιητικά υλικών και συστημάτων του παραδίδονται από τον ωφελούμενο.

Για παράδειγμα: έστω ότι έγινε παρέμβαση που αφορά την κατασκευή θερμομόνωσης κελύφους κατοικίας, με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), αποτελούμενου από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) και ινοπλισμένο επίχρισμα.

Ο επιθεωρητής δεν θα πρέπει να καταγράψει την παρέμβαση απλά ως:

«2.Γ1 (II) - Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα – R>1,8», γιατί με αυτό τον τρόπο δεν είναι διακριτό ποια παρέμβαση υλοποιήθηκε ούτε πως προκύπτει ο συντελεστής R,

 

αλλά ως

«2.Γ1 (II) - Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους με χρήση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), το οποίο αποτελείται από πλάκες  διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) πάχους d=7 cm , λ=0,032, με επικάλυψη ινοπλισμένου επιχρίσματος και  συντελεστή θερμικής αντίστασης υλικών R=2,18 m² K/W».