Επιστροφή

Απώλεια οικοδομικής άδειας

Στην περίπτωση βεβαιωμένης, από την αρμόδια υπηρεσία, απώλειας της οικοδομικής άδειας, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά:

α) Στο πεδίο «Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο», η σχετική βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Υπηρεσία Δόμησης)

β) Στα πρόσθετα δικαιολογητικά, άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και η επιφάνεια του κτηρίου/κτηριακής μονάδας