Επιστροφή

5η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486 (ΦΕΚ Β’ 2763/03.07.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

 

Βάσει των ανωτέρω έχουν ενημερωθεί ο Οδηγός Εφαρμογής  και τα σχετικά παραρτήματα  τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ.

Στις βασικές αλλαγές είναι:

- Η τροποποίηση της προθεσμίας υλοποίησης του έργου η οποία ανέρχεται πλέον σε δεκατρείς (13) μήνες (κεφ. 1.2).

-Η επικαιροποίηση της συνολικής δημόσιας Δαπάνης και του Πίνακα Κατανομής της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος (κεφ. 1.3).

-Η τροποποίηση της δυνατότητας παράτασης προθεσμίας για την υλοποίηση του έργου, η oποία πλέον ανέρχεται σε δύο (2) μήνες (κεφ. 7.5.3).

 

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2763/03.07.2019) .