Επιστροφή

4η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220 (ΦΕΚ Β’ 1113/03.04.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

Βάσει των ανωτέρω έχουν ενημερωθεί ο Οδηγός Εφαρμογής , τα σχετικά παραρτήματα  και οι Οδηγίες για την πληρότητα υποβολής προς τελική εκταμίευση, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ.

Στις βασικές αλλαγές είναι:

-Η τροποποίηση των προθεσμιών α) επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος (κεφ. 5.2, σελ. 34) και β) αποδοχής απόφασης Υπαγωγής (κεφ. 6.2, σελ. 46).

-Η τροποποίηση της δυνατότητας αιτήματος παράτασης προθεσμίας για την υλοποίηση των εργασιών (κεφ. 7.5.3, σελ. 58).

-Η αποσαφήνιση της ισχύος των επιμέρους ανώτατων επιλέξιμων ορίων των λοιπών δαπανών (ενεργειακές επιθεωρήσεις, σύμβουλος έργου, μελέτες), με το συνολικό όριο τους στην απόφαση Υπαγωγής.

Όσον αφορά τα Παραρτήματα, αλλαγές εντοπίζονται στα υπ. Αρ. Ι, VIII-A, VIII-B, VIII-Γ, X και ΧΙΙ.

 

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1113/03.04.2019).